GDPR

Správce osobních údajů a zpracovatel osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je: Mgr. Veronika Herzogová, Dis, IČ: 87117479 , se sídlem Horňátecká 482/7a, Praha 8, 182 00.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) popisuje, jak Správce shromažďuje osobní údaje o zákaznících a jak tyto údaje dále používá. Prohlášení je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Text souhlasu
Objednáním služeb/odesláním objednávky

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké osobní údaje zpracovávám?

V souvislosti s Nařízením zpracovávám tyto kategorie osobních údajů:

1. Identifikační údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluvního vztahu. Obvykle se jedná o titul, jméno a příjmení/popřípadě obchodní firma, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, fakturační údaje, bankovní spojení, profese. V průběhu kurzu mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy pro propagační účely pořadatele (fotografie nejsou spojovány s osobami konkrétních účastníků).
2. Kontaktní údaje: poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo
3. Údaje o poskytnutých službách: specifikace poskytnutých služeb

Čí osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem, jaký k tomu mám právní důvod a jak dlouho údaje uchovávám?

Osobní údaje zpracovávám pro různé účely na základě těchto právních důvodů:

- bez vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu, nebo z důvodu plnění právní povinnosti.

Kategorie osobních údajů uvedené v bodě 1. zpracovávám u:

A/ Mých zákazníků (již využili mých služeb= účastnili se kurzu)

1. na základě plnění smlouvy (identifikační a kontaktní údaje a údaje o poskytovaných službách za účelem vyřízení objednávky a poskytování služby). Pro tento účel uchovávám údaje od okamžiku objednání služby po dobu 5 let od realizace služby. 
2. na základě oprávněného zájmu (identifikační a kontaktní údaje a údaje o poskytovaných službách)

a/ za účelem ochrany právních nároků a mojí vnitřní evidence (např. vymáhání pohledávek, evidence dlužníků) po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracovávám vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení
b/ získání informací vedoucích ke zkvalitnění služeb (po dobu 5 let od poskytnutí služby).
c/ poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme sdělit po telefonu, prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zařízení (po dobu 5 let od poskytnutí služby)

3. na základě plnění právních povinností dle zákonů č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro tyto účely uchovávám údaje po dobu 5 let od uzavření poslední smlouvy.

B/ Mých potenciálních zákazníků: Pokud jste mě oslovili za účelem poptávky po mých službách prostřednictvím některého z komunikačních kanálů (e-mail, telefon, webové stránky, sociální sítě či jiné elektronické nástroje) zpracovávám vaše kontaktní údaje a případně identifikační údaje, které jste mi poskytli a to na základě oprávněného zájmu za účelem:

1. vyřízení vaší poptávky a zpracování nabídky
2. na základě oprávněného zájmu poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžu sdělit po telefonu, prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zařízení (po dobu 5 let od posledního kontaktu)

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předávám?

Výše uvedené osobní údaje, které jsem od vás získala, zpracovávám v roli správce. To znamená, že stanovuji také účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuji, určuji prostředky zpracování a odpovídám za jejich řádné provedení.

Vaše údaje dále předávám těmto zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle mých pokynů a předpisů:

a/ poskytovatel e-mail marketingového nástroje pro hromadnou rozesílku mailů,
b/ poskytovatelé daňových a účetních služeb a softwarů,
c/ poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory v oblasti řízení projektů, CRM

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Při zpracování vašich osobních údajů můžete jako subjekt údajů uplatnit následující práva:

A/ Právo na přístup
Dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k informacím, které o vás zpracovávám, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předávám a jaká další máte práva. V rámci práva na přístup mě můžete požádat o potvrzení zpracování osobních nebo o vytvoření kopie zpracovávaných osobních údajů.

B/ Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které zpracovávám, jsou nepřesné nebo neúplné, máte dle čl. 16 GDPR právo na opravu. Vaší žádostí se budu zabývat bez zbytečného odkladu.

C/ Právo na výmaz
V případech uvedených v čl. 17 GDPR máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které zpracovávám. Pokud nebude uplatnění tohoto práva relevantní, nebo proveditelné, nebo vaše údaje zpracovávám i na základě jiného právního důvodu, nebudu moci vaší žádosti vyhovět.

D/ Právo na omezení zpracování
Kromě práva na výmaz máte právo (dle čl. 18 GDPR) na omezené zpracování (po omezenou dobu) v určitých případech, zejména pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, uplatnili jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů či odmítáte jejich výmaz z důvodů ochrany svých právních nároků či nesouhlasíte s jejich výmazem a požaduje namísto toho omezení zpracování svých osobních údajů.

E/ Právo na přenositelnost
Dle čl. 20 GDPR právo získat ode mne všechny vaše osobní údaje, které jste mi vy sami poskytli a které zpracovávám na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytnu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abych mohla na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracovávám automatizovaně v mých elektronických databázích.

F/ Právo vznést námitku proti zpracování
Proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu, máte dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

V případě, že má společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, ukončím zpracování vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu.

G/ Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávám neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti mnou prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit pouze písemně v listinné formě zasláním na adresu sídla správce. Abychom dodržela zabezpečení dat mých klientů, je nezbytné, aby byla vaše žádost na uplatnění práva opatřena úředně ověřeným podpisem.

Vaši žádost vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od data přijetí. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsem oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budu předem informovat.

Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.